Quickscan opdrachtgestuurd samenwerken

De samenwerking tussen overheden en hun samenwerkingsverbanden verloopt vaak stroef. IPR Normag heeft een quickscan ontwikkeld om de knelpunten en verbeterpunten in de samenwerking in beeld te brengen.

Inhoud Quickscan Opdrachtgestuurd Samenwerken

Samenwerking tussen overheden is gebaseerd op partnerschap en onderlinge afhankelijkheid, waarbij de (vaak) gemeentelijke organisatie voldoende grip houdt als opdrachtgever en eigenaar. De gemeentelijke organisatie stelt (beleids-) doelen en regisseert. Dit terwijl de samenwerking als opdrachtnemer de doelen vertaalt naar uitvoering. De te volgen koers wordt bepaald op basis van een wisselwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De te toetsen succesfactoren hebben wij samengevat met de term “opdrachtgestuurd samenwerken”. Wij toetsen hierbij op:

1. Procesgang en organisatie: De gemaakte knip tussen gemeente en de verzelfstandigde organisatie, met daarbij de gemaakte rolverdeling en scheiding tussen beleid en uitvoering.

2. Taken en verantwoordelijkheden: De (duidelijke) omschrijving van taken, gewenste resultaten, verantwoordelijkheid (mandaat), bevoegdheid en aansprakelijkheid.

3. Verantwoording en toezicht: De gemaakte afspraken tussen gemeente en verzelfstandigde organisatie en de evaluatie van deze afspraken.

4. Interventiemogelijkheden: De mogelijkheden tot interventie.

5. Sturingsinstrumentarium: De juridische-, financiële-, verantwoordings- en overleginstrumenten waarover de gemeente en verzelfstandigde organisatie beschikken.

6. Informatie en communicatie: De mate van transparantie en wijze van informatie-uitwisseling tussen gemeente en de verzelfstandigde organisatie.

7. Vertrouwen en druk: Mate van vertrouwen in eigen kunnen, willen en integriteit en kunnen, willen en integriteit van de andere organisatie. En de gevoelde noodzaak tot actie, sturing en samenwerking.

We hebben een quickscan ontwikkeld, waarmee de relatie tussen opdrachtgever, eigenaar en opdrachtnemer wordt geanalyseerd en knelpunten worden benoemd. De quickscan is een snelle en doortastende methode, gebaseerd op een duidelijk toetsingskader, interviews en bronstudie.

Voor meer informatie:
Robert Schouten [partner]
robertschouten@iprnormag.nl
06 4325 8007

Ronald Zuyderduyn [consultant]
ronaldzuyderduyn@iprnormag.nl
06 5158 8372