Toetsingskader organisatie-ontwikkelniveaus

In de sectoren beheer en onderhoud van de openbare ruimte en afval- en grondstoffenbeheer maakt IPR Normag onderscheid in drie organisatie-ontwikkelniveaus. Deze niveaus leggen een relatie tussen het ambitieniveau van de organisatie (wat je wilt bereiken) en de daar- voor benodigde kennis en competenties (wat je daarvoor moet kunnen). Het model biedt hand- vatten om strategie- en ontwikkelprocessen stuurbaar te maken. Per niveau zijn toetspunten te benoemen.

De ontwikkelniveaus zijn tot stand gekomen op basis van ervaringen uit de adviespraktijk en inzichten in de sector.
IPR Normag hanteert dit model en gedachtegoed bij het bepalen van de gewenste positionering van (overheids)organisaties, de feitelijke situatie en het inrichten van organisatie-ontwikkelplannen.
Daarbij is sprake van zogenaamde stepping stones. Om goed te functioneren op een gevraagd niveau is van belang dat de competenties, vaardigheden en instrumenten van het voorafgaande niveau in voldoende mate worden beheerst en beschikbaar zijn.

figuur-ontwikkelniveaus


Niveau 1: Excellente uitvoering van taken

Op niveau 1 is de focus gericht op het bewerkstelligen van een efficiënte organisatie. Het gaat hierbij om het doelmatig en doeltreffend inrichten van werkprocessen. Uitvoeringsefficiëntie vergt voldoende schaalgrootte van de (uitvoerings-)organisatie. Het gaat hierbij om de meer ‘traditionele’ ondernemingsvaardigheden voor het inrichten en aansturen van de dienstverlening in het publieke domein. De focus van de organisatie is vooral gericht op het realiseren van een goed geoliede en efficiënte organisatie en uitvoering op van de logistieke- en onderhoudsdiensten aan gemeenten.

Niveau 2: Doeltreffende beleidsprestaties afvalbeheer
Op niveau 2 staat de bijdrage van de organisatie aan het gemeentelijk beleid en de daaraan verbonden doelstellingen centraal. Naast de in de vorige fase ontwikkelde uitvoerings- vaardigheden en logistieke vaardigheden gaat het nu aanvullend om communicatie (met college, gemeenteraad, inwoners, et cetera), participatie en doeltreffende maatrege- len in het afvalbeheer en beheer openbare ruimte. Bijvoorbeeld met het doel om voldoende draagvlak te creëren bij inwoners en het introduceren en succesvol toepassen van nieuwe (inzamel)methoden. Of beleidsondersteuning en
-advies bij inrichtingsvraagstukken gericht op ‘beheer-gericht ontwerpen’.

Niveau 3: Bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen 
Op het derde niveau wordt de focus van het werkveld en de rol van de organisatie verbreed. Op dit niveau wordt bijgedragen aan (door de gemeenten onderschreven) maatschappelijke doelstellingen op het bredere gebied van duurzaamheid, afvalbeheer, beheer- en onderhoud van de openbare ruimte, werkgelegenheid, arbeidsparticipatie en andere velden in het sociaal domein.
De organisatie opereert in deze fase in een netwerk van (voornamelijk lokale en regionale) overheidsorganisaties, maatschappelijke instellingen, ondernemingen en inwoners.

Voor meer informatie:

Paul de Bruin [partner]
pauldebruin@iprnormag.nl
06 2374 3471