Tarief- en kostprijsmodellering

Bij samenwerking zijn onderwerpen, zoals marktconformiteit, transparantie, kostprijs, regievoering en het afleggen van verantwoording, regelmatig onderwerp van discussie. Veel gemeenten en hun samenwerkingsverbanden hebben daarom behoefte aan (meer) inzicht in de tarieven (en de wijze van tariefbepaling) voor haar dienstverlening.

Inhoud tarief- en kostprijsmodellen
Samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde organisaties hebben behoefte aan inzicht in hun kostprijs en tariefstelling. Dit is voor interne doeleinden én om te komen tot goede afspraken over tariefstelling, solvabiliteit en risico/rendement. Dit vergt vaak financieel onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van kostprijsallocatie en tariefstelling.

IPR Normag ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen en vaststellen van tarieven en kostprijzen, inclusief het hiervoor af te spreken tarievenbeleid.
Ter ondersteuning hierbij ontwikkelt en beheert IPR Normag tarief- en kostprijsmodellen, waarmee organisaties komen tot een kostprijsgebaseerde tariefstelling. De modellen zijn gebaseerd op activity based costing-principes, maar blijven praktisch werkbaar en overdraagbaar aan de klant.
Een onderdeel hierbij is de toetsing op marktconformiteit en efficiëntie.

Voor meer informatie:

Ronald Zuyderduyn [consultant]
ronaldzuyderduyn@iprnormag.nl
06 5158 8372