Bezuinigingspotentieel

Kiezen voor strategische herpositionering of de kaasschaaf?

Ontegenzeggelijk zijn gemeenten, waterschap-
pen, provincies en overheidsbedrijven met forse bezuinigingstaakstellingen geconfronteerd. Het botweg toepassen van de kaasschaafmethode volstaat al lang niet meer.

Nodig is een meer fundamentele en innovatieve aanpassing van de rol en taakopvatting van de overheidsorganisatie, het voorzieningenniveau en het functioneren en presteren.

IPR Normag ondersteunt diverse gemeenten en overheids- bedrijven met denkkracht bij het vinden van de beste maatregelen. Goede ervaringen zijn opgedaan met een participatieve aanpak: in samenwerking met leidinggevenden en sleutelfunctionarissen, die uiteindelijk de gekozen maatregelen moeten implementeren. In diverse sessies worden alle mogelijkheden gestructureerd in beeld gebracht, zoals:

Rolinnovatie: wijziging in de rol en taakopvatting van de gemeente. Taken die door burgers of maatschappelijke instellingen zelf kunnen worden opgepakt.

Procesoptimalisatie: efficiëntere en effectievere (werk)processen. Bijvoorbeeld door interne of externe verzelf- standiging.

Productinnovatie: aanpassen van het voorzieningenniveau en het weer in balans brengen van de vorm en inhoud van het aanbod van producten met de economische realiteit.

Aan de hand van een vooraf opgesteld toetsingskader worden de mogelijkheden en innovaties beoordeeld op bruikbaarheid en wenselijkheid. Welke structurele kostenreductie kan worden bereikt? Welke beleidseffecten met gevolgen voor de burger en welke personele consequenties?  Maatregelen kunnen verstrekkend docht doeltreffend zijn. Uiteindelijk is het de politiek die een keuze maakt voor het pakket van maatregelen.

IPR Normag verricht quick scans en verdiepingsonderzoek, waarbij de mogelijkheden in kaart worden gebracht en beoordeeld op beïnvloedbare kosten, haalbaarheid en bestuurlijke consequenties. De aangereikte keuzes zijn pragmatisch, haalbaar en – niet onbelangrijk – gedragen door de betrokken medewerkers!

 

 

 

 


Voor meer informatie:

Paul de Bruin [directeur]
pauldebruin@iprnormag.nl
06 2374 3471