Drs.ing. P.M.J. de Bruin [Paul]

De maatschappelijke relevantie van onze projecten, voor opdrachtgevers in of verbonden aan het publiek domein, geven mij veel energie en voldoening. Daarbij heb ik – als bedrijfskundi-
ge – interesse in de verschillende invalshoeken, zoals economie, innovatie en techniek, duur-
zaamheid en de eigenheden van politiek-bestuurlijke besluitvorming.
Inhoud en proces gaan daarbij hand in hand. Door het inzichtelijk maken en op een transpa-
rante wijze presenteren en bespreekbaar maken van – soms complexe – vraagstukken en daaraan verbonden adviezen draag ik graag bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Deze persoonlijke ambitie vertaalt zich ook in het profiel en de koers van IPR Normag.

Paul de Bruin is als directeur en adviseur bij IPR Normag verantwoordelijk voor projecten op het gebied van strategisch en organisatieadvies, businessplanning, (inter)gemeentelijke samenwerking, bestuurlijk-juridisch advies en financieel-economisch onderzoek en advies.
Hij studeerde bedrijfskunde aan de Hoge Technische School Alkmaar en de Rijksuniversiteit Groningen.

Huidige rol en verantwoordelijkheden
Strategisch en organisatieadvies
Bijvoorbeeld in de vorm van visieformulering en marktverkenningen, organisatieadvies en organisatieontwikkeling. Gesprekspartner voor bestuur en management.
Businessplanning
Van strategische positionering tot en met de implementatie. Ondersteuning van besluitvorming over, en implementatie van nieuwe organisatiemodellen, bedrijfsactiviteiten, verzelfstandiging, fusie en samenwerkingstrajecten.
(Inter)gemeentelijke samenwerking en shared service centers
Op het gebied van beheer openbare ruimte, afvalbeheer, schuldhulpverlening, facilitaire dienstverlening, gemeentelijke belastingdienst, et cetera.
Bestuurlijk-juridisch advies
Bijvoorbeeld beleidsformulering, -evaluaties, contractmanagement, juridische structuur en besturingsmodellen.
Financieel-economisch onderzoek en advies
zoals investeringsanalyses, haalbaarheidsonderzoeken, waarderingsvraagstukken en benchmarks.

Ervaringsgebieden
• Ondersteuning politiek/bestuurlijke besluitvorming
• Organisatieontwikkeling en strategische positionering
• Businessplanning
• Verzelfstandiging en privatisering
• Samenwerking en allianties

Met name in opdracht van gemeenten, (verzelfstandigde) overheidsorganisaties en instellingen in de sectoren afvalver-
wijdering, beheer openbare ruimte, water en milieu.

Eerdere rollen en verantwoordelijkheden
Van 1994 tot en met 1998 was Paul werkzaam bij KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (BEA). Daar was hij verant-
woordelijk voor projecten in de lijn ‘Markt en overheid’. Vanaf 1999 heeft Paul zich bij KPMG Consulting bezig gehouden met business planning en financial modelling. Daarbij heeft hij uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van business planning, strategische positio­ne­ring en vraagstukken op het gebied van marktwerking en mededinging.
Na de overname van KPMG Consulting door Atos heeft Paul drie jaar als principal consultant bij Atos Consulting leiding gegeven aan een unit van circa 10 senior business consultants op het terrein ‘Beleid en Organisatie’ in de publieke sector.