Benchmark overhead

IPR Normag voert regelmatig benchmarks uit naar kosten en prestaties bij overheden en (al dan niet verzelfstandigde) overheidsbedrijven. De benchmark 'overhead' richt zich op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het afvalbeheer en beheer openbare ruimte.

Inhoud benchmark
Beschikbare benchmarks zijn vooral gericht op het primair proces (afvalbeheer, reiniging en beheer en onderhoud). Deze bieden een schat aan gegevens voor alle deelnemers en daarmee een betere basis voor beleid en uitvoering van taken. Inmiddels hebben o.a. NVRD en Rijkswaterstaat hun krachten hiervoor gebundeld.

Gelijktijdig ervaren overheidsgedomineerde organisaties dat, vooral in de indirecte en direct ondersteunende processen, keuzen (en kosten) worden gemaakt welke van invloed zijn op het totaal presteren. Diverse organisaties zien zich genoodzaakt om enerzijds bezuinigingen in de directe kosten door te voeren (door o.a. mechanisering) en anderzijds te investeren in de ondersteunende organisatie (o.a. beleidsadvies, ICT en communicatie). Meer inzicht hierin kan deze organisaties helpen.

Beschikbare benchmarks geven hierop onvoldoende vergelijkingsinformatie én duiding. IPR Normag heeft daarom een benchmark ontwikkeld, die zich richt op de indirecte en direct ondersteunende processen. De benchmark vergelijkt uw kostenniveau met sectorgenoten én geeft inhoudelijk toelichting op de overeenkomsten en verschillen tussen u en uw sectorgenoten.
Inmiddels zijn ruim tien partijen (samenwerkingsverbanden voor ca. 60 gemeenten) opgenomen in de benchmark.

Voor meer informatie:

Robert Schouten [partner]
robertschouten@iprnormag.nl
06 4325 8007