Risicoanalyse en weerstandsvermogen RWM

De overheidsvennootschap RWM heeft onderzoek (laten) doen naar het risicoprofiel van de organisatie. Dit met als doel het weerstandsvermogen te bepalen. Het onderzoek geeft handvatten voor het benodigde vermogens- en het dividendbeleid.

Opdrachtgever

RWM

Periode

2016

Zicht op onzekerheid

Er is een bedrijfsrisico analyse opgesteld, waarbij nagedacht is over de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen.

De doelen van het onderzoek waren:

het uitvoeren van de risico-inventarisatie;
• het berekenen van de financiële omvang van deze risico’s;
• het bepalen van het weerstandsvermogen voor RWM, daarbij de richtlijnen van het BBV in
acht nemend;
 het in beeld brengen van de wijze waarop dit weerstandsvermogen feitelijk vorm moest
krijgen (balansposities op de activazijde, niet uit de balans blijkende onherroepelijke recht-
en, et cetera).

IPR Normag heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van RWM en een onderzoeksrapport opgesteld, waarin bovengenoemde doelen aan bod kwamen.

De resultaten hebben geleid tot een actualisatie van het vermogensbeleid (solvabiliteit, dividend).