Ontwikkelen uniform tarievenbeleid Meerlanden

Meerlanden is een verzelfstandigd overheidsgedomineerd bedrijf en heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot afval- en reinigingsorganisatie, waarbij de rol en dienstverlening inmiddels is verbreed tot leverancier van grondstoffen en duurzame energie en het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Opdrachtgever

Meerlanden

Periode

2017

Een uitdaging om zoveel gemeenten mee te nemen...

In 2013 is op basis van onderzoek geconstateerd dat er verschillen bestaan in de grond­slag voor de vergoe­ding voor de geleverde diensten aan gemeenten. Meerlanden heeft behoefte aan een uniformering van de tarieven voor de diensten die aan de aandeelhoudende gemeenten worden geleverd.

Allereerst zijn gezamenlijk de principes omtrent het kostenallocatie- en tarievenbeleid vastgesteld.

Daarna zijn de denkrichtingen verder uitgewerkt tot een praktisch toepasbaar model voor tarifering en bekostiging. De aangegeven denkrichting(en) zijn nader geconcretiseerd in onder meer definities van uniforme dienstverlening, eventuele differentiaties, toedelingsprincipes, et cetera.

De financiële consequenties van de overgang van de huidige werkwijze van bekostiging en tarifering naar de nieuwe situa­tie zijn geanalyseerd. Rekening houdend met de uitkomsten van deze exercities is een (werkbaar) transitieplan ontwikkeld.

Dit proces is begeleid door een adviesteam van IPR Normag. Aan de kant van de opdrachtgevende gemeenten en Meerlanden is een begeleidingsteam ingesteld. Elke gemeente is daarbij vertegenwoordigd door hun (richting Meerlanden) opdrachtgevend-contractambtenaar en een financieel adviseur.

Het traject is positief besloten. De volgende stap is het invoeren van het tarievenbeleid.