Grondstoffenbeleidsplan

Het vigerende Afvalbeleidsplan 2015-2020 biedt de gemeente Goeree-Overflakkee in de huidige context onvoldoende sturing en aanknopingspunten om mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Opdrachtgever

Gemeente Goeree-Overflakkee

Periode

2019

Van afval naar grondstoffen

Uit een tussenevaluatie in 2017 blijkt dat de doelen van het huidige beleidsplan niet haalbaar zijn bij de voorgestelde aanpak. Het huidige afvalbeleidsplan is te smal geformuleerd en focust primair op inzamelbeleid. Er is behoefte aan een meer integrale aanpak, waarbij – naast inzamelen – de focus ook moet zijn gericht op het sluiten van (grondstof)kringlopen.

IPR Normag is gevraagd om een voorstel te doen voor het – in samenwerking met de projectgroep – opstellen van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2025 en het begeleiden van het afwegings- en besluitvormingsproces door het college en de raad van de gemeente Goeree Overflakkee.

Voor het opstellen van dit voorstel hebben wij gebruik gemaakt van een projectplan 2019 van de gemeente, een notitie uitgangspunten en het afvalbeleidsplan 2015-2020.

Het voorstel gaat verder dan de standaard aanbevelingen en er wordt veel aandacht besteed aan oplossingen richting een circulaire economie.