Regionaal Werkbedrijf: onderhoud in combinatie met arbeidsparticipatie

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat, ongewild, in de loop van de tijd een tweedeling is ontstaan: mensen met een beperking die wel de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en mensen die deze kans niet krijgen. Een grote groep valt hierdoor tussen wal en schip. Hun arbeidspotentieel blijft onbenut met gevolgen voor hun maatschappelijke positie. Vanuit een gezamenlijke visie op arbeidsmarktbeleid heeft een groep Limburgse gemeenten gekozen voor het oprichten van een leerwerkbedrijf, waarbij méér kansarmen worden geactiveerd in deze tijd van bezuiniging.

Opdrachtgever

gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

Periode

2010-2012

Werk maken met werk

Om besluitvorming voor te bereiden zijn pilots uitgevoerd waarbij doelgroep-medewerkers en gemeentelijke medewerkers samenwerken bij het beheer van de openbare ruime. Dankzij evaluatie van deze pilots is duidelijk welke meerkosten en welke begeleiding (vakinhoudelijk en mensontwikkeling) noodzakelijk zijn.

In een volgende stap is de financiële haalbaarheid getoetst. De meerkosten (op de portefeuille Openbare Ruimte) van het werken met de doelgroep zijn vergeleken met de opbrengsten (op de portefeuille Werk en Inkomen). Conclusie is dat door inschakeling van de kansarme doelgroep een fors deel van het openbare ruimte-budget via een inleenvergoeding kan worden aangewend voor mensontwikkeling. Afhankelijk van het resultaat van mensontwikkeling leidt dit tot een forse vergroting van het doelgroepbereik én een financieel voordeel op gemeentelijk niveau. Wel zijn duidelijke afspraken noodzakelijk om de voordelen ‘eerlijk te delen’ tussen de portefeuille Werk en Inkomen en Openbare Ruimte.

De gemeenten gaan beslissen over de laatste stap: uitwerking van een bedrijfsplan voor het leerwerkbedrijf. Hiermee wordt invulling gegeven aan een nieuw arbeidsmarktinstrument én aan samenwerking in het beheer van de openbare ruimte tussen de regiogemeenten.

IPR Normag begeleidt dit project. Zo is – voor het eerst – een ‘tool’ uitgewerkt waarmee het sociaal rendement van werken met kansarme doelgroepen in de openbare ruimte wordt gemeten.