Effecten van corona op afvalinzameling en verwerking

Corona zorgt voor stijging van afvalstoffenheffing
Gemeenten en hun afvalinzamelende bedrijven merken de effecten van corona op de dienstverlening. Niet alleen is er een grote druk op de operationele capaciteit door de toename in huishoudelijk afval waardoor inzamel- en verwerkingskosten stijgen, maar ook is er een grote inzet op bijplaatsingen en zwerfafval en komt er druk op de kwijtscheldingen door financiële problemen bij huishoudens. Nog los van de fluctuatie op de verwerkingstarieven voor huishoudelijk afval.

Door deze ontwikkelingen staat de afvalstoffenheffing voor 2020 en 2021 (verder) onder druk.

Inzicht van de ontwikkeling noodzakelijk…
De adviseurs van IPR Normag kunnen u ondersteunen bij het inzichtelijk maken van deze ontwikkelingen. En daarna impactanalyses uitvoeren om te bepalen welk effect deze ontwikkelingen hebben op de tarieven. De impactanalyse omvat een analyse van de kostenstructuur van de afvalstoffenheffing en begroting, de inzamelresultaten en benchmarkgegevens. Op basis daarvan kunt u bepalen op welke manier deze vertaald moeten worden naar de afvalstoffenheffing van 2020 en 2021.

Daarmee krijgt uw gemeente of organisatie inzicht in de huidige ontwikkelingen van corona op de kosten.

…om tot maatregelen te komen
Naast dit inzicht kunnen de adviseurs van IPR Normag gemeenten en overheidsbedrijven ook ondersteunen door maatregelen uit te werken. Dit kunnen efficiency- en effectiviteitsmaatregelen zijn, om op die manier de kosten onder controle te houden. Daarbij putten wij uit onze brede kennis van de afvalsector en onderzoeken op welke manier deze maatregelen passend zijn voor uw specifieke situatie.

En krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor efficiency- en effectiviteitsverbetering.

Interesse of meer weten?
Neem contact op met onze adviseur Marten Boels via 06 268 06 181 of martenboels@iprnormag.nl. Hij bespreekt graag de mogelijkheden met u.