Door visie tot uitvoering: milieustraten als circulaire ambachtscentra

DOOR VISIE TOT UITVOERING: MILIEUSTRATEN ALS CIRCULAIRE AMBACHTSCENTRA

Sinds het circulair ambachtscentrum in het nationaal uitvoeringsprogramma circulaire economie staat, zijn gemeenten hard aan de slag. Zij kijken kritisch naar hun eigen milieustraat, laten zich inspireren door goede voorbeelden en zoeken naar de ideale business case om hun eigen grondstoffencentrum of circulair ambachtscentrum te realiseren. Tegelijkertijd hebben zij ook vragen: wat levert deze ontwikkeling precies op en voor wie, is er wel een voedingsbodem in mijn gemeente voor dit soort initiatieven en welke keuzes zijn er te maken?

De adviseurs van IPR Normag ondersteunen diverse gemeenten bij deze vragen rondom het circulair ambachtscentrum. In de basis zien we dat een duidelijke visie op de milieustraat of circulair ambachtscentrum ontbreekt. Wel de duidelijke wens om mee te gaan in de ontwikkelingen, of politiek-bestuurlijke behoefte om meer te doen. Maar geen scherpte wat realistisch en haalbaar is, op welke prestatie-indicatoren een bijdrage geleverd wordt en de mate waarin dit binnen de lokale context past. Door vooraf tijd te geven aan visievorming, krijgen gemeenten deze vragen duidelijk aan de voorkant.

Praktisch hanteerbaar conceptueel kader…

Om gemeenten te ondersteunen hebben de adviseurs van IPR Normag een praktisch hanteerbaar conceptueel kader ontwikkeld. Daarmee krijgen gemeenten inzicht waar zij nu staan en welke mogelijkheden er zijn richting een volledig circulair ambachtscentrum.

De eerste grondslag van het conceptueel kader is dat een circulair ambachtscentrum bestaat uit verschillende bouwstenen en ontstaat vanuit verschillende stadia waarin deze bouwstenen worden opgebouwd. De basis is de traditionele milieustraat, bestaande uit de verplichte bouwstenen volgens het Activiteitenbesluit. De volgende stadia zijn de milieustraat met innamepunt voor kringloopgoederen, het grondstoffencentrum en vervolgens het circulair ambachtscentrum.
De basisfuncties (de basis bouwstenen) van de klassieke milieustraat gaan in de opbouw van deze stadia steeds minder centraal staan. In het verloop van de volgende stadia gaan kring-loop, ambacht en creatie steeds meer de kern vormen. In deze transitie hebben gemeenten de ruimte keuzes te maken met welke bouwstenen te ‘bouwen’, waarin de afwegingen kosten, sociale cohesie en werkgelegenheid, serviceniveau, milieudoelstellingen en circulaire economie een rol spelen.
De tweede grondslag van het kader is dat in de opbouw richting een circulair ambachtscen-trum een steeds grotere onderlinge samenwerking en co-creatie met andere lokale economi-sche en maatschappelijke actoren plaats vindt. Het aantal betrokken partijen neemt toe. Hier is wederom afweging te maken welke rol voor de gemeente hier het beste bij past; van organisatierol (regulerend en regisserend) naar een steeds meer faciliterende rol voor maatschappelijk initiatief.

…gecombineerd met scherpe analyse en benchmarking…

Aanvullend analyseren we voor veel gemeenten wat mogelijk en haalbaar is. Dit doen we door middel van benchmarking met andere milieustraten op de belangrijkste prestatie-indicatoren voor milieustraten. En door middel van een drietal losse analyses: kosten-, grondstof- en omgevingsanalyse. De kostenanalyse gaat in op de huidige kosten voor de milieustraat en het vaststellen van de uitgangspositie. De grondstofanalyse in het circulaire perspectief van de grondstoffen. En de omgevingsanalyse in de economische kansen en mogelijkheden.

Maakt visievorming mogelijk en realistisch

Met de benchmark en analyses krijgen gemeenten een volledig beeld over de huidige situatie van hun milieustraat en weten ze welk perspectief beleidsmatig mogelijk is. Dit perspectief wordt gekoppeld aan het conceptueel kader, waarmee we invulling geven aan de mogelijke visie voor de gemeente op het circulair ambachtscentrum.

Meer weten?
Neem dan contact op met Marten Boels van IPR Normag via 06 268 06 181 of via martenboels@iprnormag.nl