A.W.R. Pluckel MSc. [Alexander]

Als econoom verdiep ik mij graag in de keuzes van mensen (consumenten, producenten en overheden), met welke achtergrond c.q. redenen bepaalde keuzes worden gemaakt, maar met name in welke mate individuele keuzes wel of niet bijdragen aan het maatschappelijk belang. In een snel veranderende wereld waarbij midde-
len steeds schaarser worden moeten vanuit maatschappelijk oogpunt alternatieve en duur-
zamere keuzes worden gemaakt dan voorheen. Ik vind het belangrijk om vanuit mijn werk maat-
schappelijk betrokken te zijn en mijn ervaring in zowel de publieke als private sector, kennis en kwaliteiten in te kunnen zetten voor het publiek belang. Daarnaast vind ik het waardevol om bij te kunnen dragen aan het oplossen van vraagstuk-
ken met betrekking tot verduurzaming van eco-
nomie en maatschappij en zo een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulair(der)e maatschappij.

Alexander houdt zich als adviseur bij IPR Normag bezig met het adviseren van besturen, directies en management over vraagstukken op het gebied van organisatie, strategie en beleid en aan het uitvoeren van opdrachten op het gebied van business en management consulting, project-, proces- en contractmanagement. Opdrachtgevers zijn met name overheden, (verzelfstandigde) overheidsorganisaties en instellingen actief in de sectoren afval- en grondstoffen, beheer openbare ruimte, water en circulaire economie.

Enthousiasme, analytisch vermogen en resultaatgericht werken helpen hem om opdrachtgevers adequaat te adviseren over en te ondersteunen bij strategische vraagstukken. Alexander heeft geleerd om doelgericht essentiële financiële en bedrijfskundige informatie te vergaren en analyseren, en te adviseren en rapporteren over strategische vraagstukken in een politiek bestuur-
lijke omgeving.
Als adviseur en projectleider is hij (eind)verantwoordelijk voor projecten op het gebied van:

• Businessplanning. Van strategische (her)positionering tot en met implementatie. Ondersteuning besluitvorming over, en implementatie van nieuwe organisatiemodellen, bedrijfsactiviteiten, verzelfstandiging, fusie en samenwerkingstrajecten.
• Financieel-(bedrijfs)economische analyses en advies zoals investeringsanalyses, haalbaarheidsonderzoek, waarderings-
vraagstukken, benchmarking en doorlichting.
• Bestuurlijk-juridisch advies. Bijvoorbeeld besturingsmodellen (governance) en juridische structuur, contractmanagement, beleidsformulering, -evaluaties.
• Strategisch en organisatieadvies. Bijvoorbeeld in de vorm van visieformulering en marktverkenningen, organisatieadvies en organisatieontwikkeling.